1. Titik P dan Q berturut-turut berjarak 4 m dan 6